16 - 07 - 2018

Beperk loze alarmen én veiligheidsrisico’s

In 2012 publiceerde VEBON in samenwerking met Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars het protocol ‘Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC’. Dit protocol beschrijft wanneer en onder welke voorwaarden een brandmelding afkomstig van een brandmeldinstallatie als geverifieerd kan worden beschouwd en er dus sprake is van een echte brand. Ter verdere verbetering en aanscherping van het protocol lanceert VEBON-NOVB nu een webapplicatie met oplossingen die voorzien in een substantiële reductie van nodeloze brandalarmen in de betreffende combinatie ruimte/activiteit.

Het beste scenario is geen brand en geen brandalarm, maar in geval van een brandalarm moet snel en effectief gehandeld worden, zodat schade wordt voorkomen of zoveel mogelijk beperkt blijft. Uiteraard voor mens en omgeving, maar zeker ook voor de bedrijfscontinuïteit van de onderneming.

Automatische doormelding
Sinds het Bouwbesluit 2012 is de verplichte automatische branddoormelding naar de regionale alarmcentrale (RAC) voor een belangrijk gedeelte komen te vervallen. Waar deze doormelding ontbreekt komen ook nodeloze alarmen niet automatisch meer bij de RAC en voorkomt dit mogelijk een aantal nodeloze uitrukken. Ook echte alarmen komen in dat geval niet meer bij de RAC. De eindgebruikers van de betreffende gebouwen hebben hiermee een grotere verantwoordelijkheid gekregen en zij moeten zelf maatregelen nemen om de brandveiligheid op niveau te houden.

Is het “doorknippen” van automatisch doormeldingen naar de RAC nu de beste oplossing om nodeloze alarmen te voorkomen of zijn er ook betere oplossingen? Een vorm van classificatie op basis van een gekozen techniek kan een goede uitkomst bieden. Op deze manier blijven nodeloze alarmen meestal uit en volgt er wel een alarm als er echt brand is.

Oplossing met technische verificatie
Een betere oplossing is om het gebouw ook te voorzien van technische verificatie. De verificatie van brandmeldingen vindt dan via de techniek en automatisch plaats. Dit betekent dat de toegepaste techniek extra zekerheid geeft dat het om een echte brand gaat en in staat is om nodeloze brandalarmen zoveel mogelijk uit te filteren. De techniek doet het werk doet en niet de mens. Dit scheelt relatief gezien veel tijd en vermindert de kans op fouten en paniek. Daarbij geldt dat als een brand geen tijd krijgt om tot ontwikkelen de kans op mogelijk letsel en schade reëel afneemt. Dit noemen we technische verificatie.

Of een doormelding nu vrijwillig is of verplicht: technische verificatie is een goed middel om loze alarmen én veiligheidsrisico’s te beperken.
Technische verificatie is erop gericht om een nodeloos alarm zoveel mogelijk te voorkomen. Deze vorm van verificatie wordt toegepast in een specifieke ruimte waar een probleem zich voordoet.

Voorbeeld:
In een hotelkamer wordt gedoucht Als gevolg van het douchen ontstaat er waterdamp. Veel gewone melders zijn hier gevoelig voor en kunnen daarom een ongewenst alarm gaan geven. Een mogelijk oplossing is dan om daar waar zich dat probleem voordoet te kiezen voor een andere techniek die niet beïnvloedt wordt door waterdamp.

Om eenvoudig te kunnen nagaan welke technische verificatie oplossingen nu geschikt zijn lanceert VEBON-NOVB de webapplicatie Technische Verificatie. Als toelichting op de webapplicatie publiceert VEBON-NOVB tegelijkertijd het protocol Technische Verificatie.

Er bestaan geen voorkeuren voor bepaalde oplossingen. Wel is het zo dat binnen bestaande brandmeldsystemen rekening gehouden moeten worden met het feit dat alle op onze website vermelde oplossingen niet zonder meer te plaatsen/combineren zijn als het componenten van andere leveranciers betreft. Voor de goede werking laten de meeste leveranciers het totale systeem testen en beoordelen op basis van de NEN-EN 54-13.

Op de site www.vebon-novb.nl vindt u zowel de webapplicatie als het bijbehorende protocol.

wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de deregulering van de woonfunctie en enkele andere wijzigingen.

meer lezen, klik hier

 

 

        Solar erkend branddetectie- en onderhoudsbedrijf conform CCV certificatieschema 2011                        solar logo neg large rgb 72dpi                         

Solar Nederland is ook in 2015 erkend als Branddetectiebedrijf en Onderhoudsbedrijf brandmeldinstallaties.Solar voldoet hiermee aan de nieuwe, wettelijke voorschriften die vanaf 1 januari 2015 gelden voor het ontwerp / leveren en onderhouden van brandbeveiligingsinstallaties.Solar is reeds jaren een erkend branddetectiebedrijf en het is een logische stap om dit met de nieuwe regelgeving voort te zetten.

Brandbeveiligingsinstallaties zijn er voor de veiligheid van personen en goederen. Daarom moeten ze bedrijfszeker en vooral ook betrouwbaar zijn. De kwaliteit van brandbeveiligingsinstallaties kan worden aangetoond met productcertificatieschema’s en inspectieschema’s van het CCV. De nieuwe CCV-certificatieschema’s voldoen aan de wettelijk gestelde eisen in het Gebruiksbesluit en Bouwbesluit en moeten leiden tot een betere toepassing van de schema’s en daarmee een hogere brandveiligheid.

Solar biedt opdrachtgevers de zekerheid dat de geïnstalleerde en onderhouden brandveiligheidssystemen voldoen aan alle vastgestelde uitgangspunten. Solar heeft de volgende CCV-certificaten ontvangen: BMI 2011 – Levering en BMI 2011 – Onderhoud. De certificaten vervangen de BMI 2002 regeling. Solar wordt jaarlijks door een inspectie-instelling ge-audit op de continuïteit van haar installaties en onderhoudsservice.

Weten wat de eisen aan een brandbeveiligingsinstallatie zijn vanaf 1 januari 2015, kijk hier.